1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti  ATLETICO s.r.o., se sídlem Omská 1020/45, 110 00 Praha 10, identifikační číslo: 28228171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 133831 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě:

a) kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) a nebo

b) smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“),

uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je dodavatelem provozován na internetové adrese www.dresator.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky dodavatele umístěné na adrese www.dresator.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od dodavatele, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě/smlouvě o dílo. Odchylná ujednání v kupní smlouvě/smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy/smlouvy o dílo. Kupní smlouva/smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu/smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Uzavřením kupní smlouvy/smlouvy o dílo kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.7 Úprava grafiky pro zpracování výrobku nad rámec konfigurace daného výrobku je zpoplatněna v závislosti na složitosti a časové náročnosti úprav. Cena za grafické práce bude vždy oznámena předem, před zahájením vlastních grafických prací a po seznámení se s dodanými tiskovými daty a požadavky na grafiku od zákazníka. Platba za grafické práce bude vyúčtována dodatečně.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou dodavatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy/smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsou konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující dodavateli kliknutím na tlačítko „Odeslání objednávky“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

4.1. Na uzavření smlouvy o dílo se přiměřeně použijí ustanovení čl. 3, těchto obchodních podmínek s tímto upřesněním:

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží, které může být vyrobeno dodavatelem na zakázku dle individuálního zadání kupujícího, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsou konečné. Nabídka výroby zboží a ceny této výroby zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky výroby zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně výroby tohoto zboží.

4.2. Dodavatel je oprávněn bez dalšího odmítnout uzavřít smlouvu o dílo resp. od takové smlouvy odstoupit, pokud jejím předmětem bude objednávka zboží obsahující jakýkoliv motiv diskriminace (pohlavní, rasové, náboženské apod.), porušování lidských práv či právních předpisů, zejména autorských či průmyslových práv apod.  

4.3. Kupující se zavazuje účinně spolupracovat s dodavatelem při výrobě zboží, zejména dodáváním potřebných podkladů tak, aby mohlo být zboží dodáno ve sjednaném termínu. Je-li kupující v prodlení s předáváním potřebných podkladů nebo úhradou ceny zboží (odst. 5.3, čl. 5, obchodních podmínek), není kupující povinen dodat zboží ve sjednaném termínu. Lhůta pro dodání zboží se posouvá o stejný počet dní, jaký mělo prodlení kupujícího.

4.4. Kupující nese plnou odpovědnost za přesnost a pravdivost a jiný obsah veškerých materiálů, podkladů, informací, které předá zhotoviteli písemnou, e-mailovou či ústní formou a které se mají stát součástí zboží nebo mají být při vytváření zboží jinak použity. Dodavatel nijak neručí za obsah a pravdivost výpovědí či informací předaných dodavateli kupujícím. Jsou-li součástí podkladů dodaných kupujícím dodavateli za účelem použití při vytváření zboží autorská díla, ochranné známky nebo jiné předměty práv duševního vlastnictví, zejména různé grafické vyobrazení či motivy, je osobou odpovědnou za získání oprávnění k jejich případnému zpracování, zařazení do zboží a dalšímu užití výhradně kupující.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy/smlouvy o dílo může kupující uhradit dodavateli následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně dodavatele na adrese U Dýhárny 1162, Kralupy nad Vltavou;

- bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 43-1012140267/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a. s. (dále jen „účet dodavatele“);

- on-line prostřednictvím platební brány GoPay, Kupující může provést platbu platební kartou nebo přímým převodem z jeho bankovního účtu u některé z podporovaných bank.

GoPay je internetový platební systém s vysokou úrovní bezpečnosti. Nabízí platby prostřednictvím elektronické peněženky a veškerých nejpopulárnějších platebních metod na českém internetu v rámci jediného uživatelského rozhraní.

Pro platbu prostřednictvím GoPay stačí při výběru možností platby v košíku zvolit „GoPay“. Po dokončení a potvrzení objednávky bude kupující přesměrován přímo na platební bránu GoPay k provedení platby on-line. Zde stačí sledovat jednotlivé kroky, které kupujícího provedou celým procesem a po úspěšném dokončení bude přesměrován zpět na webové rozhraní obchodu.

Vice na  https://www.gopay.cz

5.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Cena zboží dle smlouvy o dílo je vždy splatná předem před zahájením výroby objednaného zboží.

5.4 Cena zboží dle kupní smlouvy je  v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku splatná při převzetí zboží; v případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

5.5. Dodavatel je oprávněn, pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé ceny zboží ještě před dodáním objednaného zboží.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy/smlouvy o dílo kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v papírové podobě na fyzickou adresu kupujícího.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY/SMLOUVY O DÍLO se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

6.1. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy nelze odstoupit dle ustanovení § 1837, občanského zákoníku, mimo jiné pokud je předmětem smlouvy dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele info@atletico.cz. Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení může spotřebitel užít vzorové oznámení.

Dodavatel zdůrazňuje, že 14denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na kupujícího spotřebitele a v žádném případě se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitel. Když spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy dodavateli. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Dodavatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou ceny zboží (odst. 5.3, čl. 5, obchodních podmínek). Dále je dodavatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, pokud kupující nebude dodavateli poskytovat požadovanou součinnost. Tím není dotčen nárok dodavatele na náhradu vzniklé škody.

6.7. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob doručení zboží určuje dodavatel, není-li v kupní smlouvě/smlouvě o dílo stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li dodavatel podle kupní smlouvy/smlouvy o dílo povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je dodavatel oprávněn požadovat veškeré náklady s tím spojené nebo je dodavatel oprávněn od kupní smlouvy/smlouvy o dílo odstoupit.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky dodavatele, jsou-li dodavatelem vydány.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (občanským zákoníkem).

8.2 Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží prodané spotřebitelům (tj. osobám, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí věci kupujícím.

8.3. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou/smlouvou o dílo, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou/smlouvou o dílo se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou/smlouvou o dílo (dále jen „rozpor se smlouvou“), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě/smlouvě o dílo, a to podle požadavku kupujícího opravou případně výměnou věci, nebo není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou/smlouvou o dílo věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

8.5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

8.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese jeho provozovny ATLETICO s.r.o. U Dýhárny 1162, Kralupy nad Vltavou, 278 01.

8.7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.9. Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména v následujících případech:

• Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací.

• Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním.

• Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.

• Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

• Zboží bylo poškozeno živly.

• Zboží bylo poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a také průvodní dopis s popisem reklamace.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatelho a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Dodavatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

9.5. Kupující bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy/smlouvy o dílo, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10ti let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou/smlouvou o dílo musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

11.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

11.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

11.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

11.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou/smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost dodavatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva/smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování ATLETICO s.r.o. U Dýhárny 1162, Kralupy nad Vltavou, 278 01, adresa elektronické pošty info@atletico.cz, telefon 315733103.

 

ATLETICO s.r.o.

se sídlem Omská 1020/45, 110 00 Praha 10

identifikační číslo: 28228171

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd C, číslo vložky 133831

číslo účtu 43-1012140267/0100pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dresator.cz.

V Praze dne 1.11.2015